"СВЕТИ САВА"
АКРЕДИТАЦИЈА 022-05-00086/2012-03
Нушићева 12a/I, БЕОГРАД
ЗАПОШЉАВАЊЕ У НЕМАЧКОЈ И АУСТРИЈИ
НАСТАВНЕ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМЕ прописане од стране Министарства
можете погледати овде
ОПИС ПОСЛА
- Спровођење поступка пријема и отпуста болесника
- Обављање здравствене неге болесника
- Обављање медикаментозног лечења болесника
- Спровођење дијагностичких и терапеутских поступака
- Спровођење примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите
ЦИЉЕВИ
Циљ стручног образовања за квалификацију МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР је оспособљавање лица за спровођење поступка пријема и отпуста болесника, обављање здравствене неге болесника и медикаментозног лечења болесника, спровођење дијагностичких и терапеутских поступака и спровођење примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите.
Неопходност и сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, развоја каријере, унапређивања запошљивости, усмерава да МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР буде оспособљена за:
- примену теоријских знања у практичном контексту;
- примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада;
- примену мера заштите животне средине у процесу рада;
- употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу;
- преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;
- препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу.
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР

Подручје рада: Здравство и социјална заштита
Трајање образовања: четири године

ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ
СРЕДЊА ШКОЛА
Copyright © 2017. by Srednja škola "SVETI SAVA"     e-mail: sssvetisava@yahoo.com